Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor de klant:

Door een Opdracht te plaatsen via de Website, verklaart de Klant dat hij:

 • wettelijk bekwaam is om een bindende overeenkomst aan te gaan;
 • ten minste 18 jaar oud is;
 • toegang heeft tot de Website en de Medische Vragenlijst in een taal die hij begrijpt/beheerst, en

dat hij zal overleggen met zijn reguliere zorgverlener indien hij advies of informatie verstrekt op de Website, dan wel vragen uit de Medische Vragenlijst niet (helemaal) begrijpt.

Een Klant dient voorts de Website en de Diensten zorgvuldig te gebruiken, met inachtneming van

het volgende:

 • een Klant kan alleen een Consult krijgen als hij de Medische Vragenlijst begrijpt en eerlijk en waarheidsgetrouw heeft ingevuld;
 • een Klant verplicht zich ertoe alle relevante, persoonlijke informatie nauwkeurig en naar beste weten bekend te maken via de Medische Vragenlijst;
 • er mag slechts één account per Klant op de Website worden aangemaakt;
 • middels aanmelding op de Website maakt een Klant een beveiligd online elektronisch patiëntendossier aan;
 • aanmelden op de Website en het invullen van de Medische Vragenlijst mag uitsluitend op persoonlijke titel en voor eigen gebruik, tenzij men toestemming heeft van een derde om namens die derde dergelijke handelingen te verrichten en Soa Direct Kliniek deze toestemming van die derde heeft ontvangen.

 

Betaling, levering en retour

Betaling en Prijswijzigingen

De op de Website vermelde Prijzen zijn alleen vermeld in euro’s, maar er is een valuta-conversietool beschikbaar op de Website. Alle betalingen dienen te worden voldaan via de op de Website aangegeven betaalmethoden. Soa Direct Kliniek incasseert op eigen naam de aan de Arts toekomende gelden in verband met het door de Arts verstrekte Consult. Indien een Klant zijn betalingsverplichting jegens Soa Direct Kliniek niet (volledig) nakomt, dan is Soa Direct Kliniek gerechtigd, zonder verdere formele ingebrekestelling, om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, waaronder in elk geval EUR 15 aan administratiekosten, onverminderd het recht van Soa Direct Kliniek tot vergoeding van alle gemaakte gerechtelijke incassokosten.

Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken verklaart een Klant dat hij bevoegd is om deze gegevens te gebruiken en machtigt Soa Direct Kliniek, of haar betalingsdienstaanbieder, om de volledige betaling voor de Opdracht in ontvangst te nemen, plus eventuele bijbehorende bezorgkosten en eventuele andere kosten verschuldigd aan Soa Direct Kliniek of een Arts onder deze Voorwaarden. Soa Direct Kliniek behoudt zich het recht voor de op de Website genoemde prijzen voor Consulten te wijzigen. De getoonde prijzen op het moment van het plaatsen van een Opdracht zijn geldig gedurende het gehele proces. Wanneer door een software- of menselijke fout op de Website duidelijk foutieve prijzen worden vermeld, behoudt Soa Direct Kliniek zich het recht voor de prijzen aan te passen, waarbij een Klant steeds de mogelijkheid heeft om de Opdracht te annuleren. De Klant ontvangt hiervan bericht.

Annulering, retournering en herroeping

Na het plaatsen van een Opdracht, doch vóór het verstrekken van een Consult, kan een Klant de Opdracht annuleren middels een daartoe strekkend verzoek aan de klantenservice via het contact formulier. Indien echter al een Consult heeft plaatsgevonden, zullen de kosten daarvan – inclusief de toepasselijke service fee voor Soa Direct Kliniek – aan de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant stemt middels het plaatsen en betalen van een Opdracht uitdrukkelijk in met de onmiddellijke levering c.q. uitvoering van de Diensten door Soa Direct Kliniek en de onmiddellijke levering c.q. uitvoering van de diensten door de Arts (derhalve het Consult). De Klant doet derhalve uitdrukkelijk afstand van de wettelijke bedenktermijn.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

De Inhoud van de Website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch en/of therapeutisch advies en/of anderszins als vervanging voor medisch advies. Soa Direct Kliniek (alsmede de Artsen) is (/zijn) niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van de voorgeschreven Producten, informatieve teksten, omschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de Website, noch kunnen hiervoor garanties gegeven worden. Soa Direct Kliniek geeft geen juridisch en/of medisch advies, noch verleent Soa Direct Kliniek medische en/of diagnostische diensten. Indien een Klant vertrouwt op informatie die hij heeft verkregen op of via de Website, dan doet hij dit geheel voor eigen rekening en risico.

Een Klant dient zich ervan bewust te zijn dat er beperkingen zijn verbonden aan Consulten of andere diensten zonder lichamelijk onderzoek, face-to-face contact of uitgebreide onderzoeken ter plaatse. Soa Direct Kliniek noch enige van haar eigenaars, managers, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde ondernemingen is verantwoordelijkheid voor enige onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie op de Website en/of verstrekt tijdens een Consult.

Iedere Klant zal Soa Direct Kliniek (alsmede de Artsen) volledig vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van verliezen, kosten of schade (met inbegrip van redelijke kosten voor advocaten, deskundigen en overige redelijke proceskosten) voortvloeiend uit, ontstaan als gevolg van, of op enige wijze gerelateerd aan:

 1. het door een Klant niet-naleven van deze Voorwaarden;
 2. het onbevoegde of onrechtmatige gebruikmaken van de Website door een Klant;
 3. een onjuiste voorstelling van zaken in verband met het gebruikt door een Klant van de Website;
 4. vorderingen ingesteld door personen of entiteiten anders dan de Partijen bij de Overeenkomst, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de Website door een Klant.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Soa Direct Kliniek, aan haar gelieerde ondernemingen en aan haar verbonden derde partijen daarbij inbegrepen (alsmede de Artsen) hierbij uitdrukkelijk uit elke aansprakelijkheid:

 1. voor enige directe of indirecte schade of verlies geleden door enige gebruiker (de Klant daaronder begrepen) in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van de Website en de Diensten, daaraan gekoppelde websites en daarop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking van enige aansprakelijkheid voor:
 • inkomstenderving;
 • omzetderving;
 • winstderving of verlies van contracten;

– versie NL – juli 2018 –

 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspilde tijd van het management of kantoor; en
 • voor enig ander verlies of enige andere schade van welke aard ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid),contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.
 1. voor de juistheid van een diagnose en/of Behandeling;
 2. voor de dienstverlening van de Recepten-doorstuurservice;
 3. het gebruik van het voorgeschreven Producten en/of de effecten daarvan;
 4. als gevolg van een verzuim van een Klant om volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken (en up-to-date te houden) in zijn patiëntendossier en in de Medische Vragenlijst die hij invult of anderszins aan Soa Direct Kliniek verstrekt. Indien Soa Direct Kliniek bij het verlenen van haar Diensten aan de Klant niet de bepalingen uit de Voorwaarden in acht neemt, is zij uitsluitend aansprakelijk tot de waarde van de onderliggende Overeenkomst. Ook in alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Soa Direct Kliniek beperkt tot de waarde van de onderliggende Overeenkomst, dan wel – bij onbepaalbaarheid daarvan – tot maximaal EUR 500. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat een Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Soa Direct Kliniek meldt. Met uitzondering van de verplichting tot betaling zijn Klanten noch Soa Direct Kliniek op enige wijze aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan, als dit een direct of indirect gevolg is van oorzaken of omstandigheden buiten de macht van Partijen (‘overmacht’).